How to start the new school year succ...

How to start the new school year successfully

How to start the new school year successfully All teachers know that the beginning of a new school year can be nerve -racking and challenging. Lots of them are struggling with the feeling of “a clean slate”. To help them overcome the difficulties of getting back to work with recharged batteries, we plan some strategies […]

Environmental problems

Environmental problems

Environmental problems This is a Flipped Classroom lesson in grade 10-6. In a nutshell, it means that the first part of the lesson is done by the students at home. In this lesson the students once again reflect on the questions related to environment. They exchange their views and comment on the PPT they have […]

Assessment for learning (Peer Assessm...

Assessment for learning (Peer Assessment)

Assessment for learning (Peer Assessment) Assessment for learning s an approach to teaching and learning that creates feedback which is then used to improve learners’ performance. Teachers have to think on the following: • How to generate and use feedback • How to make feedback more effective • How to do it systematically • How […]

Աշակերտական գիտաժողով 139-ում

Աշակերտական գիտաժողով 139-ում

Աշակերտական գիտաժողով 139-ում Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան հ 139 ավագ դպրոցում դեռ առաջին կիսամյակի ընթացքում որոշվեց անցկացնել «Մարդը և հասարակությունը» թեմայով գիտաժողով,սակայն վերջինս պետք է տարբերվեր նախորդներից իր կառուցվածքով.այն իր մեջ պիտի պարունակեր հետազոտական աշխատանքի տարրեր։ Աշխատանքային լեզուներն էին հայերենը,ռուսերենն ու անգլերենը.ապահովված էր նաև միջառարկայական կապը։ Յուրաքանչյուր զեկուցման համար նախատեսված էր 5-7 րոպե,սակայն այստեղ եղան փոքրիկ […]

Bернулись домой не только с новыми вп...

Bернулись домой не только с новыми впечатлениями, но и знаниями.

Bернулись домой не только с новыми впечатлениями, но и знаниями. Дом русской книги для детей Армении организовал замечательный конкурс “Думающее поколение”. Цель конкурса- вовлечение детей и подростков активно читать книги на русском языке и делиться с друзьями своими впечатлениями. Первое место заняла ученица 11 класса школы № 139 имени Карена Демирчяна Хачатрян Гоар. Главной наградой […]

Teaching Students to Paraphrase

Teaching Students to Paraphrase

Teaching Students to Paraphrase Paraphrasing is such a hard skill to master – and so very important! Paraphrasing is essential for many kinds of telling and writing. Students who don’t learn to paraphrase well will not only grow into poor writers, but may even resort to plagiarism, which is not at all a good thing. […]

Social Norms (Project Based Learning)

Social Norms (Project Based Learning)

Social Norms (Project Based Learning) Project-based learning is a dynamic classroom approach in which students actively explore real-world problems and challenges and acquire a deeper knowledge. Another integrated lesson is designed to bridge the subjects under humanities and implement PBL in high school. The topic of our research goes through different disciplines taught in school, […]

Collaborative Teaching Համագործակցայի...

Collaborative Teaching Համագործակցային ուսուցում

“If you have an apple and I have an apple and we exchange these apples then you and I will still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas.” George Bernard Shaw Collaborative teaching is […]

Teacher Collaboration

Teacher Collaboration

There is an old adage that says two heads are better than one. Teacher collaboration is the key priority nowadays. Its purpose is to promote open communication to bring together many minds. Most of the current major educational reforms call for extensive, meaningful teacher collaboration. Teachers are expected to work together to alter the curriculum […]

Հայոց լեզու, գրականություն

Հայոց լեզու, գրականություն

Հայոց լեզու և գրականություն մեթոդմիավորում : Միքայել Նալբանդյան Լեզուն յուրաքանչյուր ժողովրդի ազգային գոյության ամուր հենարանն է:Մենք փոխանցում ենք մեր սերունդներին գաղափարներից ամենաթանկը` հայոց լեզուն: Հայի ամենամեծ երջանկությունը եղել և մնում է հայոց լեզվին տիրապետելը, իսկ նրա անաղարտության պաշտպանությունը յուրաքանչյուրիս սուրբ պարտականությունն է: Իգիթյան Անահիտ Օշխերելի Սվետա Բրուտյան Շուշան Մադաթյան Նարգիզ Պարսամյան Սերիկ Մեթոդմիավորման նախագահ ` Հեբոյան […]

  • Լրահոս